JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
K& KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ
KKA KKB KKC KKD KKE KKF KKG KKH KKI KKJ KKK KKL KKM KKN KKO KKP KKR KKS KKT KKW KKX KKZ
KKTA KKTB KKTE KKTG KKTH KKTI KKTK KKTL KKTM KKTN KKTP KKTQ KKTR KKTU KKTV KKTW KKTY

1 KKTA KENT KARTAGE, INC     SCAC3
2 KKTB K & K TRUCKING (AIR FREIGHT EXPRESS     SCAC3
3 KKTB K/K TRANSPORTATION LLC     SCAC4
4 KKTE KIRK TRUCKING SERVICE INC     SCAC4
5 KKTG K & K TRUCKING INC     SCAC3
6 KKTH K & K TRUCKING     SCAC3
7 KKTI KEL-KOR TRUCKING     SCAC3
8 KKTI K & K TRUCKING INC     SCAC4
9 KKTK KARPINSKI TRUCKING     SCAC4
10 KKTL K & K TRUCKING & LEASING INC     SCAC3
11 KKTL K & K TRUCKING INC     SCAC4
12 KKTM KATZER, KENNEY TRUCKING INC     SCAC4
13 KKTN K & K TRANSPORTATION CO     SCAC3
14 KKTP K-K TRANSPORT     SCAC3
15 KKTP K-K TRANSPORT     SCAC4
16 KKTQ K & K TRANSPORTATIONS CORP     SCAC4
17 KKTR K & K TRUCKING     PWRC
18 KKTR K & K TRANSPORT INC     SCAC4
19 KKTU KERR STEAMSHIP, K-LINE     PWRC
20 KKTU Kerr Steamship K Line     RSRV
21 KKTU KAWASAKI KISEN KAISHA LTD     SCAC4
22 KKTV K & K TRUCKING INC     SCAC3
23 KKTW KODIAK TRANSPORT     SCAC4
24 KKTY KRIS KAY     SCAC4